Thủ tục xin cấp ms thuế phụ thuộc cho văn phòng đại diện

Đối tượng thuộc diện đăng ký thuế  phải đăng ký thuế theo mẫu quy định với cơ quan thuế, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày: Được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy chứng nhận đầu tư;

Mã số thuế 13 số được cấp cho các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp được cấp mã số đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp; các đơn vị phụ thuộc của các tổ chức kinh tế, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật và có phát sinh nghĩa vụ thuế. Sau đây gọi chung là “đơn vị trực thuộc”. (Điều 5 Thông tư số: 95/2016/TT-BTC)

  1. Thủ tục
  • Bước 1. Nộp hồ sơ đăng ký thuế tại Cục Thuế nơi đặt trụ sở.
  • Bước 2. Tiếp nhận và xử lý trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
  • Bước 3. Nhận Giấy chứng nhận đăng ký thuế
  1. Hồ sơ

Hồ sơ đăng ký thuế thực hiện theo quy định tại Điều 23 Luật quản lý thuế, cụ thể như sau:

  • Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 02-ĐK-TCT và các bảng kê (nếu có) ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC ( có kèm theo bên dưới)
  • Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc, hoặc Quyết định thành lập, hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp

 

 

 

Dành cơ quan thuế ghi

Ngày nhận tờ khai

Nơi nhận:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ

Mẫu số: 02-ĐK-TCT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính

 

MÃ SỐ THUẾ Dành cho cơ quan thuế ghi

DÙNG CHO ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 

1. Tên người nộp thuế

 

2. Địa chỉ trụ sở chính3. Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính)
2a. Số nhà, đường phố/xóm/ấp/ thôn:3a. Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn hoặc hòm thư bưu điện:
2b. Phường/Xã/Thị trấn:3b. Phường/xã/Thị trấn:
2c. Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:3c. Quận/ Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:
2d. Tỉnh/Thành phố:3d. Tỉnh/Thành phố:
2đ. Điện thoại: / Fax:3đ. Điện thoại: /Fax:
2e. E-mail:3e. E-mail:
4. Quyết định thành lập5. Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy tờ tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp
4a. Số quyết định:5a. Số:
4b. Ngày ký quyết định: …/…/……5b. Ngày cấp:…/…/………..
4c. Cơ quan ra quyết định:5c. Cơ quan cấp:
6. Đăng ký xuất nhập khẩu7. Ngành nghề kinh doanh chính
Có □ Không
8. Vốn điều lệ:9. Ngày bắt đầu hoạt động:…../…/….
8.1. Vốn trong nước:
8.1a. vốn nhà nước: Tỷ trọng: %
8.1b. Vốn tư nhân: Tỷ trọng: %
8.2. Vốn nước ngoài: Tỷ trọng: %
8.3. Vốn khác: Tỷ trọng: %
10. Loại hình kinh tế
Công ty cổ phần Công ty hợp danhHợp tác xã Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, CT-XH, xã hội, XH-NN
Công ty TNHH Hợp đồng hợp tác, kinh doanh với nước ngoàiTổ hợp tác Đơn vị vũ trang
Doanh nghiệp tư nhân Tổ chức là thương nhân biên giớiĐơn vị sự nghiệpLoại hình khác

 

11. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh

Độc lập □ Phụ thuộc

12. Năm tài chínhÁp dụng từ ngày…/…

đến ngày …/…

 

13. Thông tin về đơn vị chủ quản hoặc đơn vị quản lý trực tiếp14. Thông tin người đại diện theo pháp luật/chủ DNTN
13a. Mã số thuế:

13b. Tên đơn vị chủ quản/ đơn vị quản lý trực tiếp:

13c. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/ thôn:

Phường/ xã/Thị trấn:

Quận/ Huyện/Thành phố thuộc tỉnh:

Tỉnh/ Thành phố:

Quốc gia:

Tổ chức của VN □ Thương nhân nước ngoài

14a. Tên người đại diện theo pháp luật:

14b. Chức vụ:…

14c. Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

CMND □ CCCD □ Hộ chiếu

CMT biên giới □ Giấy thông hành □ Khác

Số giấy tờ: …………………………………….

Ngày cấp: …/…/…….. Nơi cấp ………………

14d. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/ thôn:

Phường/xã/Thị trấn:

Quận/Huyện/Thành phố thuộc tỉnh:

Tỉnh/Thành phố:

Quốc gia:

14đ. Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/ thôn:

Phường/xã/Thị trấn:

Quận/Huyện/Thành phố thuộc tỉnh:

Tỉnh/ Thành phố:

Quốc gia:

14e. Thông tin khác

Điện thoại: /Fax:

Email: Website:

 

15. Các loại thuế phải nộp

Giá trị gia tăng □ Tiêu thụ đặc biệt □ Thuế xuất, nhập khẩu □ Tài nguyên □ Thu nhập doanh nghiệp □ Môn bài

Thuế bảo vệ môi trường □ Phí, lệ phí □ Thu nhập cá nhân □ Thuế SDĐPNN □ Thuê đất □ Khác

 

16. Phương pháp tính thuế GTGT

Khấu trừ □ Trực tiếp trên GTGT □ Trực tiếp trên doanh số □ Không phải nộp thuế GTGT

 

17. Thông tin về các đơn vị liên quan

Có địa điểm kinh doanh, kho hàng trực thuộc, đơn vị trực thuộc khác

Có hợp đồng với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài

Có nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí

 

18. Thông tin khác
18a. Tên giám đốc:18c. Tên kế toán trưởng:
18b. Điện thoại liên lạc:18d. Điện thoại liên lạc:

 

19. Tài khoản ngân hàng

Có tài khoản ngân hàng

 

20. Tình trạng trước khi tổ chức lại (nếu có)
Sáp nhập □ Hợp nhất □ Tách □ Chia □ Khác
Mã số thuế trước của tổ chức đó: ………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai./.

 

……., ngày… /… /……….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

 

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

MẪU SỐ 02-ĐK-TCT

1. Tên người nộp thuế: Ghi rõ ràng, đầy đủ bằng chữ in hoa tên tổ chức theo Quyết định thành lập hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy tờ tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp (đối với tổ chức Việt Nam) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức của nước có chung biên giới đất liền với Việt Nam thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu của Việt Nam).

2. Địa chỉ trụ sở: Ghi rõ số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn, phường/xã/thị trấn, quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố. Nếu có số điện thoại, số Fax thì ghi rõ mã vùng – số điện thoại/số Fax theo thông tin địa chỉ sau:

– Địa chỉ trụ sở chính của tổ chức

– Địa chỉ nơi kinh doanh trong chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ khu kinh tế cửa khẩu đối với tổ chức của các nước có chung đường biên giới đất liền với Việt Nam.

– Địa chỉ nơi diễn ra hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí đối với hợp đồng dầu khí.

3. Địa chỉ nhận thông báo thuế: Chỉ khai vào chỉ tiêu này nếu tổ chức có địa chỉ nhận các thông báo của cơ quan thuế khác với địa chỉ của trụ sở chính để cơ quan thuế liên hệ.

4. Quyết định thành lập:

– Đối với đơn vị trực thuộc của tổ chức có quyết định thành lập: Ghi rõ số quyết định, ngày ban hành quyết định và cơ quan ban hành quyết định.

– Đối với nhà thầu, nhà đầu tư tham gia Hợp đồng dầu khí: Ghi rõ số hợp đồng, ngày ký hợp đồng, để trống phần cơ quan ra quyết định.

5. Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấp tờ tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp: Ghi rõ số, ngày cấp và cơ quan cấp Giấy chứng nhận ĐKKD của nước có chung biên giới với Việt Nam cấp (đối với tổ chức của nước có chung biên giới đất liền với Việt Nam thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu của Việt Nam), Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp (đối với tổ chức của Việt Nam).

Riêng thông tin “cơ quan cấp” Giấy chứng nhận ĐKKD: ghi tên nước có chung đường biên giới đất liền với Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận ĐKKD (Lào, Campuchia, Trung Quốc).

6. Đăng ký xuất nhập khẩu: Nếu tổ chức có hoạt động xuất, nhập khẩu thì đánh dấu “Có”, ngược lại đánh dấu “Không”.

7. Ngành nghề kinh doanh chính: Ghi theo ngành nghề kinh doanh trên Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp (đối với tổ chức của Việt Nam) và Giấy chứng nhận ĐKKD (đối với tổ chức của nước có chung biên giới đất liền với Việt Nam thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu của

Việt Nam). Người nộp thuế chỉ ghi 1 ngành nghề chính thực tế đang kinh doanh.

8. Vốn điều lệ:

– Đối với Công ty TNHH, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh: Ghi theo vốn điều lệ Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc nguồn vốn trên Quyết định thành lập (ghi rõ loại tiền, phân loại nguồn vốn theo chủ sở hữu, tỷ trọng của từng loại nguồn vốn trong tổng số vốn).

– Đối với doanh nghiệp tư nhân: Ghi theo vốn đầu tư trên Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp (ghi rõ loại tiền).

– Đối với tổ chức của các nước có chung đường biên giới đất liền với Việt Nam và tổ chức khác: Nếu trên Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận ĐKKD,… có vốn thì ghi, nếu không có vốn thì để trống thông tin này.

9. Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh: Ngày bắt đầu hoạt động của đơn vị trực thuộc.

10. Loại hình kinh tế: Tổ chức tự đánh dấu X vào 1 trong những ô tương ứng.

11. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh: Chỉ đánh dấu X vào một trong hai ô của chỉ tiêu này.

12. Năm tài chính: Ghi rõ từ ngày, tháng đầu niên độ kế toán đến ngày, tháng cuối niên độ kế toán theo năm dương lịch hoặc năm tài chính.

13. Thông tin về đơn vị chủ quản hoặc đơn vị quản lý trực tiếp: Ghi rõ tên, mã số thuế, địa chỉ của đơn vị cấp trên trực tiếp quản lý đơn vị trực thuộc.

14. Thông tin người đại diện theo pháp luật/chủ DNTN: kê khai thông tin chi tiết của người đại diện theo pháp luật của tổ chức (đối với tổ chức kinh tế và tổ chức khác trừ doanh nghiệp tư nhân) hoặc thông tin của chủ doanh nghiệp tư nhân.

15. Các loại thuế phải nộp: Đánh dấu X vào những ô tương ứng với những sắc thuế mà đơn vị trực thuộc phải nộp.

16. Phương pháp tính thuế GTGT: Tổ chức tự đánh dấu X vào 1 trong những ô tương ứng.

17. Thông tin về các đơn vị liên quan:

– Nếu có địa điểm kinh doanh, kho hàng trực thuộc, đơn vị trực thuộc khác thì đánh dấu X vào ô “Có địa điểm kinh doanh, kho hàng trực thuộc, đơn vị trực thuộc khác”, sau đó kê khai rõ vào “Bảng kê đơn vị trực thuộc, địa điểm kinh doanh” mẫu số 02-ĐK-TCT-BK01.

– Nếu có Nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài thì đánh dấu X vào ô “Có hợp đồng với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài”, sau đó phải kê khai vào phần “Bảng kê các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài” mẫu số 02-ĐK-TCT-BK02.

– Nếu có Nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí thì đánh dấu X vào ô “Có nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí”, sau đó phải kê khai vào phần “Bảng kê các nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí” mẫu số 02-ĐK-TCT-BK02.

18. Thông tin khác: Ghi rõ họ và tên, và số điện thoại liên lạc của Tổng giám đốc hoặc Giám đốc và Kế toán trưởng.

19. Tài khoản ngân hàng: Nếu có tài khoản mở tại ngân hàng, kho bạc thì đánh dấu X vào ô “Có tài khoản ngân hàng”, sau đó phải kê khai vào phần “Bảng kê các tài khoản ngân hàng” mẫu số 02-ĐK-TCT-BK03.

20. Tình trạng trước khi tổ chức lại tổ chức kinh tế (nếu có): Nếu tổ chức kinh tế đăng ký thuế do tổ chức lại của tổ chức kinh tế trước đó thì đánh dấu vào một trong các trường hợp: sáp nhập, hợp nhất, chia, tách và phải ghi rõ mã số thuế đã cấp trước đây của các tổ chức kinh tế bị sáp nhập, bị hợp nhất, bị chia, bị tách.

21. Phần người nộp thuế hoặc người đại diện hợp pháp của người nộp thuế ký, ghi rõ họ tên: Người nộp thuế hoặc người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế phải ký, ghi rõ họ tên vào phần này.

22. Đóng dấu của người nộp thuế: Trường hợp người nộp thuế có con dấu tại thời điểm đăng ký thuế thì phải đóng dấu vào phần này. Trường hợp người nộp thuế không có con dấu tại thời điểm đăng ký thuế thì chưa phải đóng dấu trên tờ khai thuế. Khi người nộp thuế đến nhận kết quả phải bổ sung việc đóng dấu cho cơ quan thuế.

Mẫu số: 02-ĐK-TCT-BK01 (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)

 

BẢNG KÊ
Đơn vị trực thuộc, địa điểm kinh doanh

(Kèm theo Mẫu số 02-ĐK-TCT)

Tên người nộp thuế:…………………………………………………………………………….

Mã số thuế (nếu có): ………………………………………………………………….

STT

Tên gọi

Địa chỉ

Phường/xã

Quận/huyện

Tỉnh/thành phố

AĐơn vị trực thuộc
1
2
BĐịa điểm kinh doanh
1
2

 

 

, ngày… /… /……

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

Mẫu số: 02-ĐK-TCT-BK03 (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ

Tài khoản ngân hàng

(Kèm theo Mẫu số 02-ĐK-TCT)

Tên người nộp thuế:…………………………………………………………………………….

Mã số thuế (nếu có): ………………………………………………………………..

STT

Tên Ngân hàng

(Ghi rõ chi nhánh/Phòng giao dịch)

Số tài khoản

, ngày… /… /……

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

 

logo

Link & Partners

Là đơn vị tư vấn luật hàng đầu tại Việt Nam.

 Phòng 2403 tòa A3, chung cư Ecolife Capitol, số 58 Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, Thàn phố Hà Nội, Việt Nam
0243.997.2222 - 0949.592.295
[email protected]

Fanpage

Hotline: 0243-997-2222

Scroll to Top