Thủ tục chuyển mực đích sử dụng đất (đối với tổ chức)

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhằm khai thác tối đa lợi ích kinh tế, tài chính mà đất đai đem lại, đó là một nhu cầu thiết yếu, đặc biệt cấp bách ở những đô thị lớn.Thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất được hướng dẫn và quy định đối với trường hợp đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép và phải xin phép là khác nhau. Dưới đây, Luật Bình Minh xin được cung cấp thủ tục chuyển quyền sử dụng đất của tổ chức.

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai; Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

  1. Thẩm quyền

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

– Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Tài nguyên và Môi trường.

  1. Trình tự, cách thức thực hiện

2.1. Trình tự, thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép

1.  Người có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất nộp tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; trường hợp hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn thì nộp tại Uỷ ban nhân dân xã nơi có đất để chuyển cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

2.  Trong thời hạn không quá bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được các giấy tờ quy định tại điểm 1 trên đây, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra tờ khai đăng ký, chuyển giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến cơ quan quản lý đất đai thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chỉnh lý và chuyển giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã chỉnh lý đến nơi đã nhận hồ sơ để trả lại người đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất.

    1. Trình tự, cách thức thực hiện đối với trường hợp phải xin phép

Căn cứ Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai thì trình tự thủ tục như sau:

Bước 1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý đất đai để thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 02 ngày, Phòng Quản lý đất đai thẩm định, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3. Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc UBND tỉnh ký quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Bước 4.Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, Phòng Quản lý đất đai chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất đai để cung cấp thông tin địa chính cho cơ quan thuế; Cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định trong thời hạn không quá 05 ngày kể từ ngày nhận được số liệu địa chính.

Bước 5. Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường ký Hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất.

Bước 6. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Bước 7. Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Bước 8. Sau khi có Giấy chứng nhận, trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức giao đất trên thực địa.

Bước 9. Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được giao đất, cho thuê đất và thu lệ phí.

Bước 10. Văn phòng đăng ký đất đai cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

  1. Thành phần hồ sơ

Căn cứ Điều 6 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hồ sơ bao gồm:

– Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất.

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

– Văn bản thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để cho thuê hoặc để bán kết hợp cho thuê theo quy định của pháp luật về nhà ở; dự án đầu tư kinh doanh bất động sản gắn với quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản; dự án sản xuất, kinh doanh không sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước.

  1. Thời hạn giải quyết

Không quá 15 ngày (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất).

– Không quá 30 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế  –  xã hội khó khăn

logo

Link & Partners

Là đơn vị tư vấn luật hàng đầu tại Việt Nam.

 Phòng 2403 tòa A3, chung cư Ecolife Capitol, số 58 Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, Thàn phố Hà Nội, Việt Nam
0243.997.2222 - 0949.592.295
[email protected]

Fanpage

Hotline: 0243-997-2222

Scroll to Top