Quyết định 222/QĐ-BHXH ngày 25/02/2021

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 222/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

___________

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu t chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 về kiểm soát thủ tục hành chính của Chính phủ; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một s điều của các Nghị định liên quan đến kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản  Thu – Sổ, Thẻ, Trưởng Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, Trưởng Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, Vụ trưởng Vụ Tài chính – Kế toán và Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính được thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thuộc các lĩnh vực: Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp; Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; Giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội; Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế; Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 1133/QĐ-BHXH ngày 16/10/2015, Quyết định số 929/QĐ-BHXH ngày 26/7/2018 và Quyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 24/6/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Tổng Giám đốc (để b/c);
– Các Phó Tổng Giám đốc;
– Cục Kiểm soát TTHC (Văn phòng Chính phủ);
– Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam;
– Cổng Thông tin điện tử BHXH các tỉnh, thành phố;
– Lưu: VT, VP (KSTT).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Hùng Sơn

 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 222/QĐ-BHXH ngày 25/02/2021 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

QUY ƯỚC CHUNG

1. Các từ viết tắt

Bảo hiểm xã hội:BHXH
Bảo hiểm y tế:BHYT
Bảo hiểm thất nghiệp:BHTN
Bảo hiểm tai nạn lao động:BHTNLĐ
Bệnh nghề nghiệp:BNN
Vệ sinh lao động:VSLĐ
Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:BHXH tỉnh
Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã thuộc tỉnh:BHXH huyện
Ủy ban nhân dân cấp xã:UBND xã
Người lao động:NLĐ
Đơn vị sử dụng lao động:Đơn vị SDLĐ
Trung tâm Phục vụ hành chính công/ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND cấp huyện:Trung tâm Phục vụ HCC các cấp
Khám bệnh, chữa bệnh:KCB
Phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình:PTTGSH
Thủ tục hành chính:TTHC
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC:Bộ phận Một cửa
Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe:DSPHSK

2. Nội dung sửa đi, b sung

Những bộ phận của TTHC được in nghiêng là những bộ phận được sửa đi, b sung.

 

 

PHẦN A.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. DANH MỤC 24 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ

STT

Mã thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản quy định nội dung sửa đi, bổ sung

Cơ quan thực hiện

BHXH tỉnh

BHXH huyện

1

Lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

1.1

BXH-250297Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYTQuyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

x

x

1.2

BXH-250296Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXHnt

x

x

1.3

BXH-250295Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYTnt

x

x

2

Lĩnh vực cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

2.1

BXH-1002759Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYTQuyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

x

x

3.

Lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ BHXH

3.1

BXH-1001667Giải quyết hưởng chế độ ốm đau 

x

x

3.2

BXH-2000693Giải quyết hưởng chế độ thai sản 

x

x

3.3

BXH-1001598Giải quyết hưởng trợ cấp DSPHSK sau ốm đau, thai sản, TNLĐ, BNN 

x

x

3.4

BXH-1001632Giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, BNN đối với trường hợp bị TNLĐ lần đầu 

x

x

3.5

BXH-1001521Giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, BNN do thương tật, bệnh tật tái phát 

x

x

3.6

BXH-1001643Giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, BNN đối với trường hợp đã bị TNLĐ, BNN, nay tiếp tục bị TNLĐ hoặc BNN 

x

x

3.7

BXH-2000821Giải quyết hưởng chế độ tử tuất 

x

x

3.8

BXH-2000762Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg 

x

3.9

BXH-1001613Giải quyết hưởng BHXH một lầnCông văn số 1017/BHXH-CSXH ngày 27/3/2020 của BHXH Việt Nam

x

x

3.10

BXH-2000605Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xãnt

x

x

3.11

BXH-2000755Giải quyết hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài để định cư và công dân nước ngoài đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không còn cư trú ở Việt Namnt

x

x

3.12

BXH-2000809Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tíchnt

x

x

3.13

BXH-1001742Giải quyết chuyển hưởng sang địa bàn khác đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng thángnt

x

x

3.14

BXH-1001710Giải quyết điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng BHXHnt

x

x

3.15

BXH-1001646Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CPNghị định số 14/2020/NĐ-CP ngày 24/01/2020 của Chính phủ

x

x

4.

Lĩnh vực thực hiện chính sách BHYT

4.1

BXH-1001798Ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYTNghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ

x

x

4.2

BXH-1001909Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT với cơ sở khám, chữa bệnh BHYTnt

x

x

4.3

BXH-1001656Thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYTnt

x

x

5

Lĩnh vực chi trả các chế độ BHXH

5.1

BXH-2000740Người hưởng lĩnh chế độ BHXH bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đi thông tin cá nhân 

x

x

5.2

BXH-1001601Ủy quyền lĩnh thay các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp

x

x

II. DANH MỤC 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC GIỮ NGUYÊN

1Lĩnh vực chi trả các chế độ BHXH
2.1BXH-2000717Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã chết nhưng còn chế độ chưa nhậnxx

III. DANH MỤC 02 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BÕ

STT

Mã thủ tc hành chính

Tên thủ tục hành chính

Lý do bãi bỏ

1.

Lĩnh vc thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

1.1

BXH-250294

Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người có từ 2 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau, người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng

Đã được quy định chi tiết tại các TTHC liên quan

2.

Lĩnh vực thc hiện chính sách BHYT

2.1.

BXH-1001759

Khám, chữa bệnh BHYT

Không thuộc chức năng, nhiệm vụ

logo

Link & Partners

Là đơn vị tư vấn luật hàng đầu tại Việt Nam.

 Phòng 2403 tòa A3, chung cư Ecolife Capitol, số 58 Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, Thàn phố Hà Nội, Việt Nam
0243.997.2222 - 0949.592.295
[email protected]

Fanpage

Hotline: 0243-997-2222

Scroll to Top