Chỉ thị số 02/CT-BYT ngày 23/02/2021

BỘ Y TẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 02/CT-BYT

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2021

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG, AN NINH TRONG NGÀNH Y TẾ NĂM 2021

Trong năm 2020tình hình thế giới có những diễn biến phức tạp, khó lường. Tuy hòa bình, hợp tác vẫn là xu thế lớn, nhưng chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, khng b, bất ổn chính trị – xã hội, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ vẫn din ra ở nhiều nơi, thiên tai dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, biến đi khí hậu tr thành vấn đề nghiêm trọng trên quy mô toàn thế giới. Đại dịch Covid-19 lan rộng trong phạm vi toàn Thế giới, đã ảnh hưởng vô cùng lớn đến phát triển kinh tế, tình hình chính trịan ninh thế giới, trong đó có Việt Nam. Khu vực Đông Nam Á là khu vực phát triển năng động, nhưng còn nhiều yếu tố gây mất ổn định, tranh chấp lãnh th, bin đo tại khu vực Bin Đông đt các ngành, các cấp, trong đó có Ngành Y tế cần phải tăng cường xây dựng lực lượng và nâng cao nhận thức chính trị, chuyên môn, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Ở trong nước, thời tiết khắc nghiệt, nắng, nóng kéo dài, tình hình mưa bão, lũ lụt xy ra ở nhiều địa phương; đặc biệt là lũ lụt, sạt lở đất xy ra ở khu vực miền Trung trong tháng 10, 11/2020 đã gây thiệt hại rất lớn về người, cơ sở vật chất, tài sản nhân dân và cả các cơ sở y tế gây khó khăn cho công tác khám bệnh, cha bệnh, phòng chống dịch bệnh; nh hưởng rất lớn đến việc trin khai công tác quốc phòng, an ninh ca các đơn vị.

Trên cơ sở chỉ đạo ca Chính phủ, hướng dn của Bộ Quốc phòng, Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh Trung ương, toàn ngành y tế đã nỗ lực hoàn thành cơ bn các chỉ tiêu được Quốc hội, Chính ph giao; đã phối hợp với Bộ Quốc phòng, các Bộ, ngành, địa phương trin khai đng bộ, hiệu quả công tác quốc phòng, an ninh, phòng chng thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thuộc nhiệm vụ ca ngành y tế.

Năm 2021, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường trên cả lĩnh lực kinh tế, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, ảnh hưng trực tiếp hoặc gián tiếp đến tình hình chính trị, an ninh ca đất nước. Tình hình dịch bệnh vẫn din biến phức tạp, nguy cơ xâm nhập vào nước ta là rất ln. Về lĩnh vực quốc phòng, an ninh chúng ta tiếp tục triển khai thực hiện Luật Quc phòng (2018), bước đầu triển khai Luật Dân quân tự vệ (sửa đi, 2019), Luật về lực lượng dự bị động viên (2019)… và các văn bn hướng dn thi hành. Bên cạnh nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, Ngành y tế phải sẵn sàng ứng phó với các nguy cơ dịch bệnh, thiên tai thm họa, biến đi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường… nh hưởng không nhỏ đến nhiệm vụ chuyên môn và công tác quốc phòng, an ninh ca ngành Y tế.

Đ toàn Ngành y tế thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh năm 2021, Bộ trưng Bộ Y tế chỉ thị cho Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Ch huy trưng Ban chỉ huy quân sự Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế (Trưng Ban quân dân y) các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong phạm vi quyền hạn được giao, triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Các cấp ủy Đảng, Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cần quán triệt và nâng cao nhận thức quan điểm chỉ đạo của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới: củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là nòng cốt.

2. Chủ động phối hợp với cơ quan quân sự, cơ quan công an tại địa phương:

2.1. Kiện toàn Ban chỉ huy quân sự, Ban chỉ đạo phòng chng khng bố, lực lượng tự vệ; xây dng Kế hoạch và kiện toàn các phương án bo vệ cơ quan, đơn vị; Sở Y tế các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu cho y ban nhân dân cấp tnh xây dựng kế hoạch bo đm y tế khu vực phòng th; kế hoạch bảo đảm y tế năm đầu chiến tranh (Kế hoạch “B”); xây dng kế hoạch diễn tập y tế trong khu vực phòng th theo chỉ đạo ca Thủ tướng Chính phủ và hướng dn của Bộ Quốc phòng.

2.2. Thực hiện tốt Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế phi hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự, công an địa phương tổ chức bồi dưng kiến thức quốc phòng, an ninh theo quy định; thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, đảng viên về tình hình chính trị trong nước, thủ đoạn, âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, các đi tượng cơ hội chính trị, đi tượng chống đối nhm nâng cao ý thức cnh giác, lập trường tư tưởng cho cán bộ đảng viên, công chức, viên chức. Tổ chức quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, các văn bn hướng dn về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; triển khai và thực hiện tốt Nghị quyết số 07-CP ngày 17/02/2020 của Chính phủ về việc Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết s 51-NQ/Tcủa Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia. Tổ chức triển khai thực hiện tốt Quy chế số 03/QC-BCA-BYT ngày 26/ 9/2013 về việc phi hợp về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực y tế.

2.3. Rà soát, tạo nguồn, sắp xếp lực lượng quân nhân dự bị vào đơn vị y tế dự bị động viên theo Quyết định số 86/QĐ-TTg ngày 02/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao ch tiêu kế hoạch nhà nước về xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên; đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, phong thăng quân hàm và các chế độ chính sách đối với quân nhân dự bị đã sp xếp trong các đơn vị dự bị động viên theo quy định.

2.4. Tổ chức hun luyện, tng bước trang bị các trang thiết bị chuyên dng cho các tđội huy động ngành y tế theo Nghị định s 129/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 về giao chỉ tiêu huy động ngành Y tế khi có chiến tranh và tình trạng khn cấp; bo đảm sẵn sàng huy động trong mọi tình huống.

2.5. Đối với các Trường Đại học Y-Dược trên toàn quốc tổ chức rà soát, báo cáo thực trạng số sinh viên đang học tại trường; cụ th: Họ tên, tui, nam/n, quê quán, chuyên ngành học, năm học; số sinh viên đã qua đào tạo sỹ quan dự bị hằng năm; báo cáo về Bộ Y tế (qua Vụ Kế hoạch – Tài chính) trước ngày 30/6 và 31/12 đ tng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ về khả năng huy động ngành y tế cho các tình huống khn cấp về y tế.

2.6. Xây dựng các phương án bảo vệ, di dời các cơ s y tế trong các tình huống thiên tai, thm họa, phòng chng khng bố và chiến tranh, theo phương châm “4 tại ch” và phù hợp với thực tin ca địa phương, đơn vị.

2.7. Tổ chức tốt việc khám tuyển nghĩa vụ quân sựnghĩa vụ công an và tuyển sinh vào các trường quân sự, công an theo quy định. Chủ trì, phi hợp với Bộ Quốc phòng điều chnh, sa đổi bổ sung Thông tư số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 ca Liên Bộ Y tế – Bộ Quốc phòng về việc quy định việc khám sức khe thực hiện Nghĩa vụ quân sự.

2.8. Tham mưu với lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức trin khai Nghị định số 118/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về công tác kết hợp quân dân y và Thông tư số 34/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 của Bộ Y tế quy định về tổ chức cơ sở khám bệnh, cha bệnh quân dân y và tổ chức chỉ đạo hoạt động kết hợp quân dân y.

2.9. Các địa phương ven biển tham mưu cho UBND tnh bố trí nguồn lực, cng cố các cơ sở y tế khu vực ven bin, bãi ngang, các huyện đảo, xã đo; tiếp tục triển khai biện pháp thực hiện các mục tiêu ca Đề án phát triển y tế biển, đo theo Quyết định s 317/QĐ-TTg ngày 07/02/2013 ca Thủ tướng Chính ph; duy trì, bo qun, sử dụng có hiệu quả “ngân hàng máu sng”, ngun điện, máy sản xut ôxy đã được trang bị cho các huyện đảo.

3. Ban chỉ huy quân sự Bộ Y tế phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, các địa phương có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện Quyết định số 1998/QĐ-TTg ngày 12/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm an toàn, hiệu quả và đúng thời hạn theo quy định.

4. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, các cơ quan liên quan tổ chức tốt công tác phòng, chống dịch: đặc biệt là dịch Covid -19; kiên quyết không để lây lan trong cộng đồng, đặc biệt là Ngành y tế; góp phần tích cực vào công tác ổn định an ninh, chính trị thực hiện thắng lợi mục tiêu kép của Chính phủ.

5. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo thường xuyên, báo cáo đột xuất; chế độ ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các đơn vị trực thuộc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quốc phòng, an ninh và công tác kết hợp quân dân y.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Th trưng các Vụ, Cục, Tổng cục dân số, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc S Y tế các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức cá nhân có liên quan có trách nhiệm khn trương trin khai thực hiện./.


Nơi nhận:
– Đồng chí Bộ trưởng (đ b/c);
– Các đ/c Thứ trưng;
– Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
– Văn phòng Chính ph;
– Bộ Quốc phòng (để p/hợp chỉ đạo);
– Bộ Công an (để p/hợp ch đo);
– BTL các Quân khu 1, 2, 3, 4579 (để p/hợp chỉ đạo);
– Bộ Tổng Tham mưu – BQP;
– Tng cục Chính trị – BQP;
– Tổng cục Hậu cần – BQP:
– Cục An ninh nội địa – BCA;
– Sở Y tế 63 tnh/TP;
– Các đơn vị trc thuộc Bộ Y tế;
– Cục Dân quân tự vệ – BTTM;
– Cục Quân y/TCHC – Bộ QP;
– Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

                        Nguyễn Trường Sơn

logo

Link & Partners

Là đơn vị tư vấn luật hàng đầu tại Việt Nam.

 Phòng 2403 tòa A3, chung cư Ecolife Capitol, số 58 Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, Thàn phố Hà Nội, Việt Nam
0243.997.2222 - 0949.592.295
[email protected]

Fanpage

Hotline: 0243-997-2222

Scroll to Top