Category: Văn bản pháp luật

Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 09/9/2021

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 105/NQ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2021   NGHỊ QUYẾT VỀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ, HỘ KINH DOANH TRONG BỐI CẢNH DỊCH COVID-19 CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một

Xem thêm »

Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 23/2021/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2021   QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày

Xem thêm »

 Nghị định 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 80/2021/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2021   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa

Xem thêm »

Công văn 5411/BCT-ĐTĐL ngày 06/9/2021

BỘ CÔNG THƯƠNG ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 5411/BCT-ĐTĐL V/v hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2021 Kính gửi: – Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xem thêm »

Nghị định Số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 81/2021/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2021 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ THU, QUẢN LÝ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP; GIÁ DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC GIÁO

Xem thêm »

Nghị định 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021

  CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 69/2021/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2021   NGHỊ ĐỊNH VỀ CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI NHÀ CHUNG CƯ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 16 tháng 9 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ

Xem thêm »

Nghị định 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 08/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2020   NGHỊ ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THỪA PHÁT LẠI Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về thực hiện chế định

Xem thêm »

Thông tư 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ——-—- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 23/2014/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2014   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Xem thêm »

Thông tư 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 09/2021/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2021   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Luật sửa đổi,

Xem thêm »

Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 09/2021/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2021   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Luật sửa đổi,

Xem thêm »

Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 09/9/2021

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 105/NQ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2021   NGHỊ QUYẾT VỀ HỖ

Xem thêm »

 Nghị định 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 80/2021/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2021   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN

Xem thêm »

Công văn 5411/BCT-ĐTĐL ngày 06/9/2021

BỘ CÔNG THƯƠNG ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 5411/BCT-ĐTĐL V/v hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5 cho

Xem thêm »

Nghị định 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 08/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2020   NGHỊ ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THỪA

Xem thêm »

Thông tư 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ——-—- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 23/2014/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2014   THÔNG

Xem thêm »

Thông tư 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 09/2021/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2021   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

Xem thêm »

Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 09/2021/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2021   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

Xem thêm »
logo

Link & Partners

Là đơn vị tư vấn luật hàng đầu tại Việt Nam.

 Phòng 2403 tòa A3, chung cư Ecolife Capitol, số 58 Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, Thàn phố Hà Nội, Việt Nam
0243.997.2222 - 0949.592.295
[email protected]

Fanpage

Hotline: 0243-997-2222

Scroll to Top