Category: Văn bản pháp luật

COVID

Quyết định 2666/QĐ-BYT 2021 Hướng dẫn sử dụng ứng dụng khai báo y tế

BỘ Y TẾ ____ Số: 2666/QĐ-BYT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _________________________ Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Hướng dẫn sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 _____________ BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Căn cứ Luật

Xem thêm »

Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16/05/2013

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 52/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật thương mại ngày 14

Xem thêm »

Thông tư 40/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019

BỘ CÔNG AN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 40/2019/TT-BCA Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2019   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 07/2016/TT-BCA NGÀY 01 THÁNG 02 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG

Xem thêm »

Thông tư 59/2019/TT-BTC ngày 30/08/2019

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 59/2019/TT-BTC Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2019   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ LỆ PHÍ CẤP CĂN CƯỚC CÔNG DÂN Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm

Xem thêm »

Báo cáo 128/BC-CP ngày 19/04/2021

CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 128/BC-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2021   BÁO CÁO TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 – 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG GIAI ĐOẠN 2021 – 2030 Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã xác

Xem thêm »

Luật tố tụng hành chính 2015

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 93/2015/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015   LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật tố tụng hành chính. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều

Xem thêm »

Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ——-— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 24/2014/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2014   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành

Xem thêm »

Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 148/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2020   NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ

Xem thêm »

Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017

CHÍNH PHỦ ——- Số: 01/2017/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2017 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm

Xem thêm »

Luật kinh doanh bất động sản 2014

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 66/2014/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2014   LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật kinh doanh bất động sản. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi

Xem thêm »

Thông tư 59/2019/TT-BTC ngày 30/08/2019

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 59/2019/TT-BTC Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2019   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU,

Xem thêm »

Báo cáo 128/BC-CP ngày 19/04/2021

CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 128/BC-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2021   BÁO CÁO TỔNG KẾT

Xem thêm »

Luật tố tụng hành chính 2015

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 93/2015/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015   LUẬT TỐ TỤNG

Xem thêm »

Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ——-— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 24/2014/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2014   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ HỒ

Xem thêm »

Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 148/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2020   NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ

Xem thêm »
logo

Link & Partners

Là đơn vị tư vấn luật hàng đầu tại Việt Nam.

 Phòng 2403 tòa A3, chung cư Ecolife Capitol, số 58 Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, Thàn phố Hà Nội, Việt Nam
0243.997.2222 - 0949.592.295
linh.lplaw@gmail.com

Fanpage

Hotline: 0243-997-2222

Scroll to Top